Home School Info Contact us

Telephone: 2466 6802

Fax: 2462 9369

E-Mail: mail@yotcwsf.edu.hk

Address: 8 Wong Yin Street , Tuen Mun

The bus route:Shek Pai Stop(LRT) 57M 961(KMB)